– wysyłka w terminie do 6 dni roboczych
– darmowa dostawa na terenie Polski, kurier InPost
– zwroty w terminie 14 dni.  Zwracany produkt musi posiadać oryginalne, nienaruszone metki, nie może nosić śladów użytkowania oraz należy dołączyć do niego dowód zakupu ( paragon lub faktura). – Informację o zwrocie proszę przesłać na adres e-mail agaguz@agaguz.pl. Zwracany produkt najlepiej wysłać do paczkomatu InPost WAW408M, Obrońców Tobruku 40, 01-494 Warszawa lub kurierem na adres: AGA GUZ, ul. Osmańczyka 20/108, 01-494 Warszawa, nr tel. +48696430261, e-mail: agaguz@agaguz.pl

§ 6. REKLAMACJA TOWARU

1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

a. Agnieszka Guz, ul. Osmańczyka 20/108, 01-494 Warszawa

b. pod adresem poczty elektronicznej: agaguz@agaguz.pl

2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

5. Odbiór reklamowanego towaru następuje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

6. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§ 7. REKLAMACJA DOTYCZĄCA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedający zobowiązuje do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

a. listownie lub osobiście pod adresem: Agnieszka Guz, ul. Osmańczyka 20/108, 01-494 Warszawa

b. pod adresem poczty elektronicznej: agaguz@agaguz.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres e-mail agaguz@agaguz.pl.

5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Klient.

7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego

8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.Towar wykonany na indywidualne zamówienie lub po modyfikacjach wykonanych na życzenie klienta (doszycie kaptura, zmiana koloru suwaka, przedłużenie rękawów, itp. )nie podlega zwrotom.

11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.