REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGAGUZ.PL

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.agaguz.pl prowadzonym przez Agnieszkę Guz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Guz zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, wykonywaną pod adresem ul. Osmańczyka 20/108, 01.494 Warszawa, woj. mazowieckie (NIP: 8641566432, REGON: 260254549).

2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:

a. adres korespondencyjny: ul. Osmańczyka 20/108, 01.494 Warszawa.

b. adres poczty elektronicznej: agaguz@agaguz.pl

c. numery telefonów: +48 696 430 261

3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

a. Sprzedająca – Agnieszka Guz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Guz

b. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym  za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

d. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,

e. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,

f. Regulamin – niniejszy regulamin,

g. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.agaguz.pl

h. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedającym.

4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:

a. formularze zawarte w serwisie,

b. poczta elektroniczna,

c. kontakt telefoniczny,

d. korespondencja pocztowa.

5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową obsługującą protokół https oraz javascript.

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku wygenerowany na adres e-mail Klienta.

4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.

5. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki, zapamiętywanie historii zamówień, pobieranie rachunków oraz pozyskiwanie i korzystanie z bonów rabatowych.

6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:

a. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,

b. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,

c. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.

8. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

§ 3.WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Towary oferowane w Serwisie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Serwisie oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i są cenami całkowitymi. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT. Cena towaru nie obejmuje kosztu przesyłki, chyba że treść opisu towaru stanowi inaczej.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru towarów umieszczając je w koszyku, a następnie przejść do realizacji zamówienia, klikając przycisk „zamówienie”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.

4. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.

5. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

6. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „złóż zamówienie”. Kliknięcie tego przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

8. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni.

9. Sprzedający wysyła zamówiony towar w terminie do 7. dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty (przy wyborze płatności przelewem) lub od momentu potwierdzenia zamówienia (przy wyborze płatności za pobraniem). Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta.

10. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

11. Dostawa towaru możliwa jest poprzez przesyłkę kurierską.

12. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

b. w gotówce (przy wyborze dostawy za pobraniem)

§ 4. PRYWATNOŚĆ

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta.

2. Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe Klienta:

a. Imię

b. Nazwisko

c. Nazwa firmy

d. Adres

e. Numer Telefonu

3.  W celu ochrony danych osobowych Klienta, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

6. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy sprzedaży lub zakładania Konta są przetwarzane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu realizacji umowy.

7. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim.

8. Sprzedający, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych).

9. Newsletter mogący zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Klienta na podstawie jego odrębnej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

§ 5. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu towaru bez wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:

a. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:

a. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy

b. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad

5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.

6. Jeżeli towar objęty jest gwarancją Sprzedającego, do procedury reklamacyjnej stosuje się postanowienia § 6 Regulaminu z uwzględnieniem odrębności zaznaczonych na karcie gwarancyjnej.

7. Realizacja roszczeń gwarancyjnych nie wyklucza roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

§ 6. REKLAMACJA TOWARU

1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

a. Agnieszka Guz, ul. Osmańczyka 20/108, 01.494 Warszawa

b. pod adresem poczty elektronicznej: agaguz@agaguz.pl

2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

5. Odbiór reklamowanego towaru następuje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

6. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

§ 7. REKLAMACJA DOTYCZĄCA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedający zobowiązuje do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

a. listownie lub osobiście pod adresem: Agnieszka Guz, ul. Osmańczyka 20/108, 01.494 Warszawa

b. pod adresem poczty elektronicznej: agaguz@agaguz.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie.

2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres e-mail agaguz@agaguz.pl.

5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Klient.

7. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego

8. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.Towar wykonany na indywidualne zamówienie lub po modyfikacjach  wykonanych na życzenie klienta (doszycie kaptura, zmiana koloru suwaka, przedłużenie rękawów, itp. )nie podlega zwrotom.

11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy  Sprzedającemu.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.

2.Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:

a. według miejsca zamieszkania pozwanego,

b. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,

c. według miejsca wykonania umowy.

2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:

a. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową

b. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

a. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),

b. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),

c. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.

4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

§ 12.

WYŁĄCZENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU W STOSUNKU DO OSÓB NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

4.Regulamin obowiązuje od dnia 15.02.2015

 

§ 13.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu i zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.